Soveltamisala

Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkeen Terästarvike Oy:n suorittamaan kauppaan. Myyntiehdot ovat esillä Terästarvike Oy:n nettisivuilla ja ne saa pyydettäessä Terästarvike Oy:ltä. Tehdessään tilauksen ostaja hyväksyy nämä myyntiehdot. Jos ostaja tilatessaan esittää ehdon, joka on ristiriidassa näiden myyntiehtojen kanssa, ovat nämä myyntiehdot ilman eri sopimusta ensisijaiset. Poikkeus näistä myyntiehdoista voidaan tehdä vain kirjallisesti.

Tarjous

Tarjous on voimassa kaksi viikkoa, ellei toisin ole ilmoitettu. Hinnat ovat ilman muuta sopimusta NOL Helsinki Fi01, alv 0%. Terästarvike Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja toimituspäivään mennessä, jos valuuttakurssit, toimituskulut tai Terästarvike Oy:stä riippumattomat tuotteen valmistuskustannukset muuttuvat yli 2%, yli 9,5% vuodessa tai vähintään 20 euroa tilauksen ollessa alle 100 euroa. Tällöin hinnat muuttuvat samassa suhteessa.
Erikoistuotteen tilauksessa pitää aina määritellä materiaalivaatimukset. Jollei toleransseista ole sovittu muuta, Terästarvike Oy noudattaa yleistoleransseja.

Tilaus ja tilausvahvistus

Tarjous ei ole sitova myyntisopimus. Sopimus syntyy vasta, kun Terästarvike Oy vahvistaa ostajan tekemän tilauksen tilausvahvistuksella. Ostajan on tehtävä tilausvahvistusta koskevat huomautukset 7 vuorokauden kuluessa vahvistuksen päiväyksestä, ja viimeistään ennen toimitusta tai tuotteen valmistuksen aloittamista.

Toimitus ja toimitusajat

Tarjouksen toimitusajat ovat likiarvoisia ja edellyttävät välitöntä tilausta. Toimitusaika lasketaan siitä, kun sopimus on kaupallisesti ja teknisesti täysin selvä ja Terästarvike Oy on vahvistanut tilauksen. Tämä tilausvahvistuksessa mainittu toimituspäivä ei ole sitova, ellei siitä ole erikseen sovittu. Terästarvike Oy tekee parhaansa toimittaakseen tilatut tuotteet tilausvahvistuksessa ilmoitettuna aikana ja ilmoittaa toimituksen mahdollisesta viivästymisestä ostajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vaikka tilaus toimitetaan tilausvahvistuksessa ilmoitetun määräpäivän jälkeen, ei Terästarvike ole velvollinen korvaamaan mitään kustannuksia tai vahinkoja, ellei viivästyminen ole johtunut Terästarvike Oy:n tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Jos Terästarvike Oy ei toimita tilausta ostajan asettaman kohtuullisen lisäajan kuluessa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on lähtenyt ostajalle tai kun ostajalle on ilmoitettu sen olevan toimitusvalmiina. Tuotteet toimitetaan lähetyspakkauksissa, joissa tavara on suojattu normaalilta kuljetuskäsittelyltä. Jos tavara vaatii erikoispakkauksia, veloitetaan niistä erikseen. Jos ostaja jättää tuotteet noutamatta, on Terästarvike Oy:llä oikeus lähettää ostajan vastuulla ja kustannuksella tuotteet ostajalle tai varastoida ne. Molemmissa tapauksissa syntyy ostajalle velvollisuus maksaa tuotteen kauppahinta.

Terästarvike Oy:n toimittaman tuotteen määrät saavat poiketa ilman eri sopimusta enintään 10 prosenttia tilausvahvistuksessa ilmoitetusta määrästä. Kauppahinta määräytyy aina toimitetun määrän mukaisesti.

Sopimuksen purkaminen

Kauppa on sitova ja peruuttamaton. Tilausvahvistuksen mukaisesti oikein toimitettua tavaraa ei voi palauttaa. Jos Terästarvike Oy tai ostaja rikkoo sopimusta tai näitä myyntiehtoja huomattavassa määrin, on sopimus mahdollista purkaa kirjallisesti. Jos ostajan taloudelliset olot tai toiminta osoittautuvat sellaisiksi, että on perusteltua syytä olettaa, ettei ostaja pysty täyttämään sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan, on Terästarvike Oy:llä oikeus purkaa sopimus. Terästarvike Oy:llä on oikeus purkaa sopimus myös sellaisista tuotannollisista tai teknisistä syistä, joiden johdosta sopimuksen jatkaminen käy Terästarvike Oy:n kannalta mahdottomaksi.
Mikäli sopimuksen noudattaminen käy Terästarvike Oy:lle mahdottomaksi ylivoimaisen esteen vuoksi tai viivästyy niin pitkäksi aikaa, että se vaikeuttaa oleellisesti ostajan liiketoimintaa, on kummalla tahansa osapuolella oikeus purkaa sopimus. Ylivoimaisina esteinä pidetään asioita, joihin Terästarvike Oy ei pysty toimillaan vaikuttamaan, kuten sota, kapina, viranomaisten pakko-otto tai takavarikko, tuonti- ja vientikielto, luonnonmullistukset, yleisen liikenteen tai energiahuollon keskeytykset, työselkkaukset, tulipalot ja muut sen kaltaiset seikat. Vedottaessa ylivoimaiseen esteeseen, on osapuolten ilmoitettava siitä toiselle välittömästi esteen ilmaannuttua. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia Terästarvike Oy:ltä korvausta ylivoimaisen esteen takia viivästyneestä tai peruuntuneesta toimituksesta.

Maksaminen

Maksuehtona on 14 pv netto laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu. Tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun koko kauppasumma mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu. Terästarvike Oy:llä on myös aina oikeus vaatia ennakkomaksu tavarantoimituksen ehtona. Maksun viivästymisestä Terästarvike Oy veloittaa laskussa ilmoitetun viivästymiskoron laskun eräpäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. Jos ostaja ei maksa koko kauppasummaa eräpäivään mennessä on Terästarvike Oy:llä oikeus keskeyttää toimituksensa ostajalle ilman eri ilmoitusta.

Virheellinen toimitus ja takuu

Ostajan on tehtävä huomautus virheellisestä toimituksesta 8 päivän kuluessa toimituksesta tai laskun saapumisesta. Terästarvike Oy korjaa tai vaihtaa sellaiset todetut ja näytetyt virheet tavaran rakenteessa, materiaalissa tai valmistuksessa, jotka eivät johdu tavanomaisesta kulumisesta. huonosta säilytyksestä, väärästä käytöstä tai väärästä käsittelystä tai huollosta. Korjattavat tai vaihdettavat tuotteet palautetaan Terästarvike Oy:lle ellei toisin sovita. Terästarvike Oy vastaa omasta syystään tapahtuneen palautuksen ja vaihdon kustannuksista. Terästarvike Oy ei vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, seurannaisvahingosta tai taloudellisesta vahingosta, kuten menetetystä voitosta. Terästarvike Oy korvaa vahingot tuotevastuuvakuutuksen kattamisen puitteissa.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jollei syntyviä erimielisyyksiä pystytä muutoin ratkaisemaan, molempien osapuolien hyväksymä kolmas osapuoli otetaan ratkaisemaan asia. Jollei asiaa näin saada sovittua, asian ratkaisu siirretään Helsingin Käräjäoikeudelle.