Tämä on Terästarvike Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Terästarvike Oy

Malmin Kauppatie 44

00730 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Salla Vehma, salla.vehma.ät.terastarvike.fi, 09-3505030

 

3. Rekisterin nimi

Asiakas-rekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, tilausten käsittely ja asiakassuhteen ylläpito. Rekisteri on pääasiassa yrityksen tietojen keräystä. Henkilöistä kerätään vain nimi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat yritys/organisaatio, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti/fax-numero), yhteyshenkilön nimi, y-tunnus, toimitusosoitteet, tiedot tilatuista tuotteista ja laskutustiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Kaikki tieto tietokoneilla on turvattu palomuurein ja muin asianmukaisin keinoin.

Asiakasrekisteriin on pääsy kaikilla työntekijöillä, koska se on työn takia välttämätöntä. Näitä tietoja ei tule printata koneelta ulos muussa tarkoituksessa kuin kirjoitettaessa lähetettä. Kaikki printattu materiaali on luottamuksellista, ja sitä on käsiteltävä huolella. Kaikki hävitettävä materiaali, missä on näkyvissä asiakkaan luottamuksellista tietoa, on hävitettävä tietosuojapaperin mukana.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”), jollei yrityksellä ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).