Detta är register- och dataskyddsuttalandet i enlighet med Terästarvike Oy personuppgiftslag (avsnitt 10 och 24) och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1. Styrenheten

Terästarvike Oy
Malmin Kauppatie 44
00730 Helsingfors

2. Kontaktperson som är ansvarig för registret

Salla Vehma, salla.vehma.ät.terastarvike.fi, 09-3505030

3. Registrets namn

Kundregister

4. Rättslig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning är den registeransvariges legitima intresse (kundrelation).
Syftet med behandling av personuppgifter är att kommunicera med kunder, behandla beställningar och upprätthålla en kundrelation. Registret är främst insamling av företagsdata. Endast namn samlas in från individer.
Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

5. Informationsinnehåll i registret

Informationen som lagras i kundregistret inkluderar företaget / organisationen, kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-post / faxnummer), kontaktnamn, företags-ID, leveransadresser, information om de beställda produkterna och faktureringsinformation.

6. Regelbundna informationskällor

Informationen som lagras i registret erhålls från kunden, t.ex. meddelanden som skickas via webbformulär, e-post, telefon, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden avslöjar sin information.

7. Regelbunden överföring av data och överföring av data utanför EU eller EES

Informationen lämnas inte regelbundet ut till andra parter.

8. Registersäkerhetsprinciper

Registret hanteras med försiktighet. All information på datorer skyddas med brandväggar och andra lämpliga medel.
Alla anställda har tillgång till kundregistret eftersom det är nödvändigt för jobbet. Denna information ska inte skrivas ut från maskinen för något annat syfte än att skriva förpackningslistan. Allt tryckt material är konfidentiellt och måste hanteras med försiktighet. Allt material som ska kasseras, där kundens konfidentiella information visas, måste kasseras tillsammans med sekretesspapperet.

9. Rätt till inspektion och rätt att begära rättelse av information

Varje person i registret har rätt att kontrollera informationen som lagras i registret och begära korrigering av felaktig information eller komplettering av ofullständig information. Om en person vill kontrollera de lagrade uppgifterna om honom eller henne eller begära en korrigering måste begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara på kunden inom den tidsram som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

10. Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter tas bort från registret (”rätten att glömmas bort”), såvida inte företaget har en laglig skyldighet att fortsätta behandlingen av personuppgifterna. Registrerade har också andra rättigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsningar för behandling av personuppgifter i vissa situationer. Förfrågningar måste skickas skriftligen till den registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige be den sökande att bevisa sin identitet. Den registeransvarige kommer att svara på kunden inom den tidsfrist som anges i EU: s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

Lisätietoja tästä lähdetekstistä

Lähdeteksti vaaditaan käännöksen lisätietoihin
Lähetä palautetta