Tillämpningsområde

Dessa försäljningsvillkor (senare ”Försäljningsvillkor”) gäller alla transaktioner som utförs av Terästarvike Oy. Försäljningsvillkoren visas på Terästarvike Oy:s webbplats och är tillgängliga på begäran från Terästarvike Oy. Genom att göra en beställning accepterar köparen försäljningsvillkoren. Om köparen vid beställningen presenterar en term som är oförenlig med försäljningsvillkoren har Terästarvike Oy: s försäljningsvillkor automatiskt företräde. Undantag från försäljningsvillkoren kan endast göras skriftligen.

Erbjudande

Erbjudandet gäller i två veckor, om inte annat anges. Priserna är utan annat avtal NOL Helsgfors Fi01, moms 0%. Terästarvike Oy förbehåller sig rätten att ändra priser före leveransdatum om valutakurser, leveranskostnader eller produkttillverkningskostnader oberoende av Terästarvike Oy ändras med mer än 2%, mer än 9,5% per år eller minst 20 euro om ordern är mindre än 100 euro. I det här fallet ändras priserna i samma andel. Vid beställning av en speciell produkt måste materialkraven alltid anges. Terästarvike Oy följer allmänna toleranser om inte annat överenskommits.

Order och orderbekräftelse

Erbjudandet är inte ett bindande försäljningsavtal. Avtalet skapas endast när Terästarvike Oy bekräftar beställningen från köparen med orderbekräftelsen. Köparen måste kommentera orderbekräftelsen inom 7 dagar från bekräftelsedatumet och senast före leverans eller produktionsstart.

Leverans och leveranstid

Leveranstiderna för erbjudandet är ungefärliga och kräver omedelbar beställning. Leveranstiden beräknas när avtalet är helt klart kommersiellt och tekniskt och Terästarvike Oy har bekräftat beställningen. Detta leveransdatum som nämns i orderbekräftelsen är inte bindande, om inte annat överenskommits. Terästarvike Oy kommer att göra sitt bästa för att leverera de beställda produkterna inom den tid som anges i orderbekräftelsen och kommer att meddela köparen om leveransförseningar så snart som möjligt. Även om beställningen levereras efter den tidsfrist som anges i orderbekräftelsen är Terästarvike inte skyldig att kompensera några kostnader eller skador, såvida inte förseningen berodde på Terästarvike Oy: s avsikt eller grov vårdslöshet. Om Terästarvike Oy inte levererar ordern inom en rimlig extra tid som köparen har bestämt har köparen rätt att säga upp avtalet.

Varorna anses ha levererats när de har skickats till köparen eller när köparen har informerats om att de är redo för leverans. Produkterna levereras i fraktpaket där varorna skyddas från normal transporthantering. Om varorna kräver specialförpackning debiteras förpackningen separat. Om köparen inte hämtar produkterna har Terästarvike Oy rätt att skicka produkterna till köparen eller lagra dem på köparens ansvar och bekostnad. I båda fallen är köparen skyldig att betala produktens inköpspris.

De kvantiteter av produkten som levereras av Terästarvike Oy får avvika med högst 10 procent från den kvantitet som anges i orderbekräftelsen. Inköpspriset bestäms alltid utifrån levererad kvantitet.

Uppsägning av kontraktet

Transaktionen är bindande och oåterkallelig. Varor som levereras korrekt i enlighet med orderbekräftelsen kan inte returneras. Om Terästarvike Oy eller köparen i väsentlig utsträckning bryter mot avtalet eller försäljningsvillkoren är det möjligt att säga upp avtalet skriftligen. Om köparens ekonomiska omständigheter eller verksamhet visar sig vara sådan att det finns anledning att anta att köparen inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser som följer av avtalet, har Terästarvike Oy rätt att säga upp avtalet. Om produktionen blir omöjlig på grund av produktion eller tekniska skäl har Terästarvike Oy också rätt att säga upp avtalet.

Om efterleverans av avtalet blir omöjligt för Terästarvike Oy på grund av force majeure eller försenas så länge att det väsentligen hindrar köparens verksamhet, har endera parten rätt att säga upp avtalet. Force majeure anses vara saker utanför Terästarvike Oy: s kontroll, såsom krig, uppror, tvångsbeslag eller konfiskering av myndigheter, import- och exportförbud, naturkatastrofer, avbrott i kollektivtrafiken eller energiförsörjningen, arbetstvister, bränder och andra liknande frågor . Om force majeure åberopas ska parterna underrätta den andra omedelbart om hindret inträffar. Köparen har ingen rätt att kräva ersättning från Terästarvike Oy för försenad eller annullerad leverans på grund av force majeure.

Betalning

Betalningstiden är 14 dagar från datumet för nettofakturan, om inte annat överenskommits. Äganderätten till varorna övergår inte till köparen förrän hela transaktionsbeloppet, inklusive eventuell dröjsmålsränta, har betalats. Terästarvike Oy har också alltid rätt att kräva förskottsbetalning som leveransvillkor. Terästarvike Oy debiterar ränta på betalningsförseningen för perioden mellan fakturans förfallodag och betalningsdatum. Om köparen inte betalar hela inköpsbeloppet före förfallodagen, har Terästarvike Oy rätt att avbryta leveransen till köparen utan föregående meddelande.

Felaktig leverans och garanti

Köparen måste göra ett meddelande om felaktig leverans inom 8 dagar efter leverans eller mottagande av fakturan. Terästarvike Oy korrigerar eller ersätter sådana upptäckta och visade defekter i varans struktur, material eller tillverkning som inte beror på normalt slitage, felaktig förvaring, missbruk eller felaktig hantering eller underhåll. Produkter som skall repareras eller bytas ut returneras till Terästarvike Oy om inte annat överenskommits. Terästarvike Oy ansvarar för kostnaderna för retur och byte orsakade av eget fel. Terästarvike Oy ansvarar inte för indirekta, följd- eller ekonomiska skador, såsom förlorade vinster. Terästarvike Oy ersätter skadestånd inom ramen för produktansvarsförsäkring.

Tillämplig lag och tvistlösning

Finsk lag gäller för avtalet. Om någon meningsskiljaktighet inte kan lösas på annat sätt kommer en tredje part som båda parter har kommit överens om att vidtas för att lösa ärendet. Om ärendet inte kan överenskommas på detta sätt överförs beslutet till Helsingfors tingsrätt.